Strafferett

Våre advokater har bred erfaring med alle typer straffesaker, herunder også komplekse økonomiske saker

Alminnelige straffesaker

Våre advokater har bred erfaring med alle typer straffesaker, herunder også komplekse økonomiske saker. Vi bistår både som bistandsadvokater og forsvarere, og våre advokater har god kunnskap om straffeprosessen. Vi bistår innen alle typer saker, enten det er voldslovbrudd, seksuallovbrudd, narkotikalovbrudd, vinningslovbrudd, øvrige former for økonomisk kriminalitet eller andre straffbare handlinger. Vi har også mye kompetanse om straffeutmåling og valg av straffereaksjoner.

Økonomiske straffesaker

Vi har spesielt kompetanse med økonomiske straffesaker. Disse særpreges av at de er komplekse både med hensyn til faktum og jus. Sivile rettsregler står ofte sentralt i vurderingen av om det foreligger straffbare forhold. Advokaten må derfor beherske flere rettsområder og kunne anvende disse rettsregler i sammenheng. Dokumentasjonen er omfattende i slike saker, og det er nødvendig for advokaten å forstå hvilke dokumenter og hvilket faktum som er relevante i saken. I store saker er prosessen og prosedyren for domstolen annerledes enn ved de alminnelige straffesaker. Vi har erfaring fra store og komplekse økonomiske straffesaker og bistår gjerne som forsvarere i slike saker.

I straffeloven av 2005 kapittel 27 finnes det straffebud som rammer vinningslovbrudd og lignende krenkelser av eiendomsretten. Kapittel 30 har straffebud som gjelder bedrageri, skattesvik og liknende økonomisk kriminalitet. Det finnes også en rekke straffebestemmelser som rammer ulike former for økonomisk kriminalitet i særlovene.

Foretaksstraff

Dette er regulert i straffeloven av 2005 kapittel 4.

Dette er straff som ilegges et foretak – typisk et selskap. Ansvaret er objektivt og det er ikke nødvendig å finne bevis for at enkeltpersoner har overtrådt underliggende straffebud med nødvendig subjektiv skyld. Straffen er normalt bot. Men disse bøter kan i visse tilfeller bli høye. I tillegg kan man fradømmes retten til å utøve virksomhet, eller forby å utøve den i visse former.

Hvorvidt det skal gis foretaksstraff vil bero på et skjønn. Det beror også på et skjønn hvordan dette i så fall skal utmåles. Momenter I denne sammenheng fremgår av loven.

Det er viktig for selskaper som er under etterforskning å ta kontakt advokat som kan råde dem i saken. Dersom det blir spørsmål om foretakstraff bør man rådføre seg med advokat. Ta kontakt med en av våre erfarne advokater dersom du eller dere trenger bistand her.