Priser

Hos oss blir du bistått av en advokat med spesialistkompetanse på det rettsområdet som gjelder for din sak. Vi tilbyr advokatbistand av høy kvalitet til konkurransedyktige priser

Konsultasjoner / innledende møte og vurderinger

Vi gjennomfører enkeltstående konsultasjoner på vårt kontor eller ved e-løsning via kontaktskjema og e-post til fastpris på 1800 kr. eks. mva. per time (2250 kr. inkl. mva. per time).

Dersom vi skal gjennomføre innledende vurderinger av saken for å vurdere om en skal gå videre belastes slikt arbeid etter medgått tid etter timepriser som beskrevet nedenfor – om ikke annet er avtalt. Vilkårene vil bli avtalt nærmere med klienten i den enkelte sak.

Sivile saker / privatbetaling

Våre veiledende timepriser i sivile saker er fra 2000 kr. eks. mva. (2500 kr. inkl. mva.) til 2800 kr. eks. mva. (3500 kr. inkl. mva.). Dette omfatter løpende rådgivning, utarbeidelse av dokumenter, forhandlinger og tvister for domstolene. Vi vil se hen til hva saken gjelder.

Bedrifter som ønsker fast advokatavtale vil kunne få spesialtilpassede vilkår. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Det er mulig for privatpersoner å få dekket sine advokatutgifter gjennom forsikringsordninger. For eksempel vil rettshjelp til tvister som gjelder mangel ved fast eiendom normalt dekkes gjennom innboforsikringen.

Saker som gjelder erstatning som følge av personskader etter trafikkuhell eller under yrkesutøvelsen vil også normalt dekkes av de obligatoriske forsikringsordningsordninger.

Også andre typer tvister man har som privatperson vil kunne bli dekket gjennom forsikringsordninger. Vi vil finne ut om det finnes forsikringsordninger som kan dekke advokatutgifter i den enkelte sak/oppdrag.

Fri rettshjelp

I visse spesielle saker vil man kunne ha krav på fri rettshjelp (enten rettsråd eller sakførsel). Dette er de sakstyper som gjelder de mer grunnleggende rettigheter. Vi vil kontrollere om sakstypen gir grunnlag for dette. ​

Straffesaker

I straffesaker vil man som tiltalt normalt ha krav på forsvarer på statens regning. Før eventuell tiltale, på etterforskningsstadiet, vil man som siktet kunne få oppnevnt forsvarer på statens regning i spesielle tilfeller.

Man har alltid adgang som mistenkt til å la seg bistå av en forsvarer på egen bekostning. I så fall tar vi normalt 1500 kr. eks. mva. (1875 kr. inkl. mva.) i timepris. Men dette kan variere i begge retninger beroende på sakens art og andre forhold.

Er man fornærmet i visse alvorlige straffesaker har man også krav på bistandsadvokat på statens bekostning både på etterforskningsstadiet og under hovedforhandlingen/ankeforhandlingen. I andre spesielle tilfeller vil man kunne søke retten om å bli oppnevnt som bistandsadvokat på etterforskningsstadiet.

Man vil for øvrig kunne la seg bistå av bistandsadvokat på egen regning når som helst som fornærmet i straffesak. I så fall vil timeprisen ligge på omtrent 1500 kr. per time eks. mva. (1875 kr. inkl. mva.) Men dette kan variere i begge retninger beroende på sakens art og andre forhold.