Nyheter

Nestor Advokatfirma DA favicon

Vi i Nestor Advokatfirma ønsker alle en riktig god og trygg sommer!

Sommerferie betyr for mange sol, bading og båt på sjøen. Vi oppfordrer alle til å ta ansvar og å vise hensyn slik at ulykker unngås. Havari og drukningsulykker skjer dessverre ofte som følge av inntak av alkohol. Høyesterett…
Advokat signerer papirer Nestor Advokatfirma DA

Arbeidsrett – Nedbemanning

Etter arbeidsmiljølovens § 15-7 kan arbeidstaker ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Dette gjelder også i saker om nedbemanning. Behov for kostnadsreduksjoner i…
Dommerens hammer Nestor Advokatfirma DA

Erstatning på over 3,7 millioner etter trafikkskade

Nestor Advokatfirma bisto kvinne på 50 år med krav om erstatning fra forsikringsselskap etter at hun skadet benet i trafikkulykke. Hun utviklet et smertesyndrom (CRPS) og ble som følge av dette 100% arbeidsufør. Dette var i utgangspunktet…
Advokat signerer papirer Nestor Advokatfirma DA

Koronasituasjonen – vi er her for å hjelpe

Vi har full drift til tross for den inntrufne koronasituasjonen. Det medfører at vi gjennomfører mer telefon- og videomøter enn normalt, men ellers får det ingen betydning for vårt arbeid. Samfunnet, de økonomiske systemer og folkehelsen…
Bøker for lovverket Nestor Advokatfirma DA

Høyesterett nektet anke fremmet – avviste omgjøringsbegjæring

I en kompleks sivil tvist nektet Høyesteretts ankeutvalg i februar anke fra vår klients motpart fremmet.  Ankeutvalget mente det heller ikke var grunnlag for opphevelse av lagmannsrettens dom. Saken var dermed rettskraftig avgjort.  Motparten…
Dommerens hammer Nestor Advokatfirma DA

Vår klient vant sak om 18 meter høyt grantre

Forliksrådet avsa nylig dom i saken. Vår klient vant frem med sitt krav. Naboen er nå dømt til å felle et 18 meter høyt grantre. Vi anførte på vegne av vår klient at treet var i strid med nabolovens § 3 og § 12. Naboen har nå tre…
Justitia Nestor Advokatfirma Nyheter

Pasientskadeerstatning – 877 døde etter feilbehandling

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) uttaler i dag at det i perioden 2012 til 2018 er utbetalt 261 millioner i erstatning til pårørende til 877 pasienter som har mistet livet som følge av feilbehandling ved norske behandlingssteder. Dersom…
Dommerens hammer på bordet Nestor Advokatfirma DA

Mann saksøkt av sin tidligere advokat for ca. 1,1 millioner kroner – bistått av Nestor Advokatfirma

Mannen, en tidligere norsk fotballtopp, ble saksøkt i 2016 med krav om betaling av advokatsalær. Lagmannsretten avsa dom nylig der mannen kun ble dømt til å betale kr. 50 000, og ellers frifunnet. Kravet var på ca. 1,1 millioner kroner.…
Bøker for lovverket Nestor Advokatfirma DA

Erstatningsrett – Forskning på langvarig smerte

Mange pasienter/ skadelidte opplever å ikke bli trodd når de forteller om langvarige og invalidiserende smerter. Man har havnet som kasteball mellom ulike avdelinger uten at legene finner en somatisk årsak. I verste fall blir pasienten gitt…
Justitia i himmel Nestor Advokatfirma DA

Borgarting lagmannsrett: Trygderettens kjennelse ugyldig

Vår klient søkte om uføretrygd i 2014. Bakgrunnen for søknaden var blant annet ryggsmerter og psykiske helseplager. Han fikk avslag fra NAV og NAV klageinstans. I 2016 ble saken prøvet av Trygderetten som i likhet med NAV avslo kravet…
Dommerens hammer Nestor Advokatfirma DA

Fikk erstatning på 1,3 millioner etter voldshandling

Med bistand fra våre erstatningsadvokater fikk en kvinne fra Østlandet utbetalt erstatning fra Kontoret for Voldsoffererstatning (KfV) på over 1,3 millioner kroner. Dette var lovens maksimumerstatning sett hen til tidspunktet for voldshandlingen. Da…
Dommerens hammer på bordet Nestor Advokatfirma DA

Frifunnet for krav om betaling fra håndverker

En kvinne fra vestkanten i Oslo ble krevd for bortimot 100 000 kroner av en håndverker i forbindelse med oppussing av sin bolig. Saken ble i november behandlet i forliksrådet i Oslo. Saken gikk til doms der kvinnen ble frifunnet i tråd med…
Advokat signerer papirer Nestor Advokatfirma DA

Riktig erstatning – 5 gode råd

Etter en ulykke gjelder det å foreta seg de riktige tingene for å sikre et best mulig erstatningsoppgjør. Særlig ved personskader er det en rekke praktiske og formelle forhold som må bringes i orden. Her følger 5 gode råd på veien til…
Justitia Nestor Advokatfirma Nyheter

Mangel ved kjøp av bolig? Dette må du gjøre

Har du kjøpt bolig og oppdager en feil/ mangel er det avgjørende at det blir reklamert så snart som mulig. Dersom det ikke reklameres i tide vil et senere mangelskrav kunne avvises. Det foreligger ingen formkrav til selve reklamasjonen.…
Justitia i himmel Nestor Advokatfirma DA

Millionerstatning etter forsinket kreftdiagnose

Kvinne på 40 år ble tilkjent over 5,5 millioner kroner i erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som følge av forsinket diagnostisering og behandling av Hodgkins lymfom. Hun har vært bistått av advokat fra Nestor Advokatfirma…
Dommerens hammer Nestor Advokatfirma DA

Dommerfullmektig kan vitne for retten

Høyesteretts ankeutvalg bestemte 15. desember 2017 at en dommerfullmektig kan gi vitneforklaring for tingretten. Spørsmålet var om dette var i strid med bevisforbudet i tvisteloven § 22-4. Høyesterett kom til at han ikke kunne forklare…
Justitia Nestor Advokatfirma Nyheter

TV-kjendis frifunnet for grov vold

Mann på 28 år er frifunnet for anklage om grov vold mot en kvinne. Retten la til grunn at kvinnen hadde vært så provoserende i forkant at hans handling om å dytte til henne ble ansett som en rimelig reaksjon som ikke skulle straffes. Kvinnen…
Justitia i himmel Nestor Advokatfirma DA

Ferie og feriepenger – arbeidsrett

Feriepenger er en lovbestemt rettighet for å sikre arbeidstakere ferie. Ferieloven har bestemmelser om uttak av ferie og beregning av feriepenger. Ferie er både en rett og en plikt ut fra hensynet om å sikre arbeidstakere perioder med…
Advokat signerer papirer Nestor Advokatfirma DA

Konkursbegjæring ikke tatt til følge

Tingretten forkastet nylig en begjæring om konkursåpning i et selskap. Spørsmålet var om vilkårene i konkursloven § 63 var oppfylt slik at det forelå insolvenspresumsjon. Retten var enig med saksøkte i at det ikke var tale om klar og…
Bøker for lovverket Nestor Advokatfirma DA

Frifinnelse for promillekjøring

Mann født 1990 er frifunnet for tiltale om kjøring i ruspåvirket tilstand. Retten var enig med forsvarer i at det ikke kunne utelukkes at tiltalte hadde inntatt alkoholen som førte til promillen etter at kjøringen var avsluttet. Han ble…
Advokat signerer papirer Nestor Advokatfirma DA

GDPR – Nye regler om personvern

Nye regler om personvern skal tre i kraft 25.05.18. "The General Data Protection", GDPR, får virkning for norske bedrifter fra samme tidspunkt som personvernforordningen får virkning i EU/ EØS. Innføringen av denne nye lovgivningen gir…
Justitia i himmel Nestor Advokatfirma DA

Full frifinnelse i Oslo Tingrett

En ung mann på atten år er i Oslo tingrett frifunnet for tiltale om grov kroppsskade med 10 års strafferamme. Retten var enig med forsvarer i at det ikke var bevist at tiltalte hadde deltatt i eller medvirket til voldsutøvelsen. Han ble…
Justitia Nestor Advokatfirma Nyheter

Skadeerstatning for barn – endringer

Det ble i statsråd 16.02.18 besluttet at endringer i skadeserstatningslovens bestemmelser om erstatning til barn skal tre i kraft fra 01.03.18. Endringene skal gi barn økt erstatning i forhold til tidligere regler. Barneerstatningsreglene…
Advokat signerer papirer Nestor Advokatfirma DA

Seier i Høyesterett

Saken ble prosedert av advokat Bengt Haadem Hoff i alle rettsinstanser. Den 3. desember 2014 avsa Høyesterett en prinsipielt viktig dom om beviskravet ved avskjed etter arbeidsmiljøloven § 15-14. En arbeidstaker var avskjediget med…