Erstatningsrett

Trafikkskade – Yrkesskade – Pasientskade

Erstatningsoppgjør er komplisert, men vi er her for å hjelpe deg. Vi bistår deg gjennom hele saksgangen med utredning av årsakspørsmål og skadeomfang, utarbeidelse av erstatningskrav, forhandlinger og eventuelt domstolsbehandling.

Våre erstatningsadvokater bygger på 20 års erfaring med personskadesaker og kan vise til meget gode resultater. Spesialistkompetanse er nødvendig for å vinne frem mot ressurssterke motparter som forsikringsselskaper og offentlig forvaltning. Erfaringene viser at en skadelidt oppnår vesentlig høyere utbetaling med bistand fra våre advokater fremfor å føre saken selv.

I de fleste trafikk- og yrkesskadesaker dekker forsikringsselskapene utgiftene til advokat. I pasientskadesaker dekker Norsk Pasientskadeerstatning utgiftene til advokat etter de har erkjent ansvar. Vi vil undersøke om det foreligger muligheter til å få dekket advokatbistand i din sak. Dette gjør vi kostnadsfritt.

Vi legger vekt på faglig dyktighet, personlig kontakt og gode resultater.

Ta gjerne kontakt med oss via meling i kontaktskjemaet, e-post eller tlf. 21 45 68 00. Slik innledende kontakt er alltid gratis og uforpliktende, og kan gi oss en viss mulighet til å vurdere hvordan vi eventuelt kan bistå deg videre for et best mulig resultat.

Les mer om bistand ved trafikkskade, yrkesskade eller pasientskade nedenfor.

Trafikkskade

Dersom du har blitt utsatt for en trafikkskade og er påført en personskade, har du krav på erstatning. Dette gjelder selv om ingen kan klandres for ulykken. Forsikringsselskapet er ansvarlig for å dekke skadelidtes tap som følge av trafikkulykken. Bilansvarsforsikring er obligatorisk, og alle som blir påført en personskade i en trafikkulykke krav på erstatning for økonomisk tap og eventuelt medisinsk invaliditet.

Ved personskader vil du kunne ha krav på erstatning for utgifter, inntektstap, tapt hjemmearbeidsevne og menerstatning. Det må da føres bevis for årsakssammenheng mellom ulykken og den aktuelle personskaden, og mellom personskaden og det aktuelle tap.

Mange personskader etter trafikkulykker gjelder nakkesleng – også kalt whiplash. Det er anslått at ca 10 % av de som får akutte nakkeplager etter en ulykke får kroniske plager. Dette er normalt bløtdelsskader og det er gjennom rettspraksis etablert særskilte beviskrav i disse sakene. Kort fortalt må ulykken være såpass kraftig at den har skadevoldende evne, det må foreligge akuttsymptomer, det må foreligge brosymptomer og skadeutviklingen må være forenlig med det man vet om skader påført ved nakkesleng. Disse vilkårene er belyst gjennom omfattende rettspraksis, og våre erstatningsadvokater har inngående kunnskaper om de rettslige vilkår og medisinske spørsmål knyttet til dette.

Dersom din skade ser ut til å påføre deg varig mén må det innhentes en spesialisterklæring fra en medisinsk sakkyndig. Legen vil bli bedt om å vurdere om din skade/arbeidsuførhet helt eller delvis skyldes ulykken, hvilken medisinsk invaliditet ulykken har ført til, om du har behov for hjelp til å utføre oppgaver i hjemmet og om du har behov for behandling. Valg av riktig spesialist er av avgjørende betydning for sakens utfall, og vi har god oversikt over de spesialistene man bør unngå.

Forsikringsselskapene dekker utgifter til advokat i forbindelse med at skaden utredes. Du betaler derfor normalt ikke for advokatens arbeid.

Trafikkskadesaker reiser en rekke kompliserte problemstillinger og det er derfor viktig å kontakte advokat så tidlig som mulig.

Vi har opparbeidet spesielt god kompetanse på nakkeskader/whiplash-skader, ryggskader, hodeskader og multitraumer. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Yrkesskade

Yrkesskadeforsikringen dekker skader og sykdommer som påføres i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden.

På samme måte som for trafikkskadesaker har vi i Norge obligatorisk forsikring for skader som oppstår i forbindelse med arbeidsulykker. Yrkesskadeforsikringen gjelder likevel ikke skader som utvikler seg over lang tid, slik som belastningsskader. Derimot dekkes såkalte yrkessykdommmer, for eksempel asbestose, kols o.l.

Ved yrkesskade eller yrkessykdom skal du få dekket det økonomiske tapet skaden eller sykdommen medfører. Dette gjelder både inntektstap og utgifter. Ved varig og betydelig skade kan det også bli gitt en menerstatning.

Dersom din skade/sykdom ser ut til å påføre deg varig mèn må det normalt innhentes en sakkyndig vurdering fra en legespesialist. Legespesialisten vil bli bedt om å vurdere om din skade/arbeidsuførhet helt eller delvis skyldes ulykken/sykdommen, hvilken medisinsk invaliditet skaden/sykdommen har ført til, og om du har behov for hjelp til å utføre oppgaver i hjemmet samt behov for behandling.

Valg av riktig spesialist er av avgjørende betydning. Vi har god oversikt over de spesialistene man bør unngå. ​ Forsikringsselskapene dekker utgiftene til advokat i forbindelse med at skaden utredes. Du betaler derfor normalt ikke for advokatens arbeid.

Ta gjerne kontakt for en hyggelig, uforpliktende og gratis første samtale eller e-postkorrespondanse.

Pasientskade

Erstatning ved pasientskader ytes fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som er et statlig organ. Erstatningen skal i utgangspunktet dekke ditt økonomiske tap samt tap av livsutfoldelse.

Våre klienter kontakter oss på ulike stadier i saken, men ofte bistår vi fra det tidspunkt NPE har funnet at det foreligger en pasientskade og man går over i neste fase med utmåling av erstatning. Vi gjennomfører da en grundig gjennomgang av saken for å kvalitetssikre før vi fremsetter et fullstendig og gjennomarbeidet erstatningskrav på klientens vegne. Advokatbistand i forbindelse med erstatningsutmålingen dekkes av staten og du vil dermed ikke ha egne utgifter til advokat.

En del klienter ønsker advokatbistand allerede fra starten av saken med innsendelse av skademeldingsskjema til NPE, eller når det skal inngis kommentarer til behandlingsstedenes uttalelser og rådgivende legers vurderinger. Vi bistår også på disse stadiene i sakene, men man må da normalt betale for advokat selv frem mot eventuell erstatningsutmåling hvor staten betaler for advokat.

Mange opplever å få avslag på sin søknad om pasientskadeerstatning. I slike saker bistår vi med å utarbeide en klage til Helseklage/ Pasientskadenemnda og med videre bistand under klagesaksbehandlingen. I slike saker må du i utgangspunktet selv betale for advokat, men du kan få dette helt eller delvis dekket av staten dersom Helseklage/ Pasientskadenemnda omgjør vedtaket til din gunst.

Ta gjerne kontakt med oss via kontaktskjema, e-post eller telefon. Slik innledende kontakt er alltid gratis og uforpliktende, og kan gi oss et visst grunnlag for å vurdere hva som kan gjøres videre med din sak for et best mulig resultat.

Pasientskadeerstatning ytes dersom visse lovbestemte vilkår er oppfylt. Nedenfor gis en enkel gjennomgang av disse.

Skaden må skyldes behandlingen

Det må foreligge en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging, forenklet sagt feilbehandling. Både offentlig og privat helsebehandling dekkes. En skade kan være både forbigående og varig. Dersom skaden skyldes grunnsykdommen/grunnlidelsen, foreligger ikke grunnlag for pasientskadeerstatning.

Svikt i behandlingen

For at du skal ha krav på pasientskadeerstatning må skaden som hovedregel skyldes svikt ved behandlingen. I tilfeller der det oppstår en skade uten at det skyldes svikt i behandlingen, vil det normalt ikke være grunnlag for erstatning. Dette med unntak av skader som vurderes som særlig «stor eller uventet». I slike unntakstilfeller kan det i ytes erstatning selv om det ikke har skjedd noen svikt ved behandlingen.

Økonomisk tap

Skaden må ha ført til et økonomisk tap. Erstatningen fra NPE skal kompensere inntektstap og ekstrautgifter pasientskaden medfører, samt tapt livsutfoldelse (menerstatning). I tilfeller der noen dør etter en pasientskade, kan det gis erstatning for tap av forsørger samt utgifter til gravferd. Dersom feilbehandlingen ikke medfører et økonomisk tap, foreligger ikke grunnlag for erstatning.

Utredning

Det er NPE som utreder saken. NPE innhenter journaler og uttalelse fra behandlingsstedet. Du vil få mulighet til å sende inn kommentarer til behandlingsstedets uttalelse. Deretter vurderes saken enten av en av NPEs rådgivende leger eller av en eksternt engasjert sakkyndig. Du vil også få mulighet til å kommentere denne vurderingen før NPE tar stilling til ansvarsspørsmålet. Vår erfaring er at utredningen i mange tilfelle er mangelfull, og at bruk av advokat på dette stadiet kan ha betydning for utfallet.

Klage

Dersom du er misfornøyd med vedtaket fra NPE kan du klage vedtaket inn for Helseklage (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten)/ Pasientskadenemnda. Vedtak fra Helseklage kan bringes inn for domstolene.

Foreldelse

Dersom du har vært utsatt for en pasient- eller legemiddelskade må du søke om pasientskadeerstatning senest tre år etter at du burde ha forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden.

Legemiddelskade

Dersom du mener å ha fått en skade ved bruk av eller gjennom utprøving av legemiddel, kan du søke om erstatning som følge av legemiddelskade. ​Ved bruk av legemidler må du regne med at det kan forekomme bivirkninger. Dette er en risiko du vanligvis må godta, fordi de positive effektene ved behandlingen er større enn de negative. Om det likevel oppstår en spesielt stor legemiddelskade eller uventede bivirkninger som du mener det er urimelig at du skal godta, kan du søke om erstatning.

Ved vurderingen av om du har krav på erstatning legges det vekt på følgende kriterier:

  • Hvordan helsetilstanden din var før du tok i bruk legemiddelet, sammenlignet med helsetilstanden din etter legemiddelet ble tatt i bruk.
  • Hvor viktig legemiddelet var i behandling av sykdommen.
  • Hvorvidt bivirkningen var uventet.
  • Hvor alvorlige følgene av bivirkningene er.