Sommerferie betyr for mange sol, bading og båt på sjøen. Vi oppfordrer alle til å ta ansvar og å vise hensyn slik at ulykker unngås.

Havari og drukningsulykker skjer dessverre ofte som følge av inntak av alkohol.

Høyesterett avsa den 25.06.20 dom som innebærer at ethvert brudd på promillereglene til sjøs gir tap av førerretten. Etter småbåtloven § 33 er promillegrensen 0,8. Ved promille over 0,8 besluttes samtidig som den klare hovedregel tap av førerretten i minst ett år, jf. småbåtloven § 28 a, første ledd, første punktum.

Dommen kan leses her: https://lovdata.no/dokument/HRSTR/avgjorelse/hr-2020-1331-a

Advokat signerer papirer Nestor Advokatfirma DA

Etter arbeidsmiljølovens § 15-7 kan arbeidstaker ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Dette gjelder også i saker om nedbemanning.

Behov for kostnadsreduksjoner i bedriften kan utgjøre saklig grunn for oppsigelse. Dersom videre drift er truet grunnet omsetningssvikt vil det typisk foreligge sterke grunner for nedbemanningen. Det kan også foreligge svakere nedbemanningsgrunner som også vil være gyldige. Dersom bedriften har mulighet til å øke lønnsomheten gjennom nedbemanning, uten at bedriften er direkte truet, er også dette akseptert som saklig grunn, men det vil da stilles vesentlig høyere krav til dokumentasjon og vurderinger knyttet til nedbemanningsgrunnen.

Bedriften må kunne dokumentere/ sannsynliggjøre det bedriftsøkonomiske grunnlaget for nedbemanning. Slik dokumentasjon vil gjerne være basert på tidligere regnskap og fremtidsrettede resultatprognoser. I en prosess frem mot nedbemanning er det viktig at bedriften samler økonomisk relevant data og gjennomfører gode analyser av dette. Det bør også gjøres vurderinger av forventet resultat av eventuell nedbemanning.

De tvister som gjelder nedbemanningssituasjoner er ofte knyttet til selve utvelgelsen av de arbeidstakere som mottar oppsigelse. Arbeidsmiljøloven har ingen bestemmelser som regulerer utvelgelsen av de arbeidstakere som skal sies opp. Det er imidlertid sikker rett at utvelgelsen må være saklig/ forsvarlig.
Under nedbemanningsprosessen må bedriften, etter kartlegging av de bedriftsøkonomiske behov, for det første gjøre en forsvarlig vurdering av utvelgelseskretsen. Utgangspunktet er at bedriften må vurdere hele virksomheten.

Når det er gjort en vurdering av hvilke grupper ansatte som omfattes av nedbemanningen skal det foretas en individuell utvelgelse. For den individuelle utvelgelsen gjelder en rekke objektive- og subjektive kriterier. Utvelgelsesprosessen er komplisert da det er mange hensyn som skal vektes mot hverandre. Det vil normalt være å anbefale at bedriften har dialog med eventuelle tillitsvalgte, verneombud eller andre representanter for de ansatte under prosessen for å fastsette utvelgelsen av kriteriene. Dette styrker både forståelsen for prosessen blant de ansatte og bedriftens avgjørelsesgrunnlag.

Det er en utbredt misforståelse at ansiennitet er avgjørende ved utvelgelsen. De vanligste utvelgelseskriteriene bygger imidlertid på en kombinasjon av ansiennitets- og kvalifikasjonsprinsippet. Alder og ansiennitet utgjør objektive kriterier. De objektive kriteriene er relevante, men som nevnt ikke avgjørende for utvelgelsen. I NHOs uttalelse til Hovedavtalen mellom LO og NHO kommenteres det at: «bestemmelsen innebærer ikke at man ved oppsigelser som følge av innskrenkninger e. l. er forpliktet til å følge ansienniteten, men at tjenestetid er et av de momenter som skal tas med ved vurderingen». Dette er en oppfatning som deles av domstolene i relasjon til saklighetskravet etter arbeidsmiljøloven.

Typiske subjektive kriterier vil være kompetanse, egnethet (resultater og personlige kvalifikasjoner) og arbeidstakers sosiale forhold.
Etter arbeidsmiljølovens § 15-7, 2. ledd foreligger det ikke saklig grunn for oppsigelse dersom bedriften har annet passende arbeid å tilby arbeidstakeren. Hva som anses som «annet passende arbeid» vil bero på en skjønnsmessig vurdering. Plikten til å tilby arbeidstaker en annen stilling strekker seg relativt langt dersom arbeidstaker rent faglig vil være kvalifisert for denne.

Dersom bedriften har tilstrekkelig økonomisk kapasitet er det vanlig å tilby sluttpakker til ansatte som faller innunder utvelgelseskretsen. Sluttpakken kan innebære pengeutbetaling og/ eller andre goder som eksempelvis jobbsøkerkurs.

Arbeidsmiljølovens § 15-2 inneholder bestemmelser som gjelder masseoppsigelser, dvs. en situasjon hvor minst 10 arbeidstakere sies opp innen en periode på 30 dager. For masseoppsigelser gjelder spesielle regler for drøftelser med de ansatte, opplysningsplikt m.m.

Ta gjerne kontakt med en av våre arbeidsrettsadvokater dersom du har spørsmål knyttet til nedbemanning eller andre arbeidsrettslige problemstillinger.

Du kan lese mer om advokatbistand innen arbeidsrett her.

Dommerens hammer Nestor Advokatfirma DA

Nestor Advokatfirma bisto kvinne på 50 år med krav om erstatning fra forsikringsselskap etter at hun skadet benet i trafikkulykke. Hun utviklet et smertesyndrom (CRPS) og ble som følge av dette 100% arbeidsufør. Dette var i utgangspunktet en alvorlig bruddskade, men man ser at slike smertesyndrom kan utvikles også etter mindre primærskader. Det forelå klassiske symptomer på CRPS som hudforandringer, kuldeintoleranse, funksjonssvikt og invalidiserende smerter. I samarbeid med forsikringsselskapet ble det innhentet spesialisterklæring som konkluderte med at tilstanden var forenlig med causalgia major/ CRPS type II, hvilket har betydning for fastsettelse av varig medisinsk invaliditetsgrad, og derav menerstatningens størrelse. Forsikringsselskapet bestred likevel lenge at skaden kvalifiserte til causalgia major/ CRPS type II og betvilte også sammenheng mellom skaden og full ervervsuførhet.

Med bistand fra Nestor Advokatfirma fikk hun til slutt gjennomslag for full erstatning, herunder for lidt- og fremtidig inntektstap, påførte og fremtidige behandlingsutgifter og utgifter knyttet til boligtilpasning m.m. Hun fikk også erstatning for tapt evne til arbeid i hjemmet og menerstatning. Inkludert ulykkesforsikring fikk hun utbetalt over 3,7 millioner. I tillegg erstattet forsikringsselskapet hennes fulle utgifter til advokat.

Våre erstatningsadvokater bistår til enhver tid et betydelig antall skadelidte i saker etter trafikkskader, yrkesskader og pasientskader. Med ressurssterke motparter som forsikringsselskap eller den offentlige forvaltning er det ofte nødvendig med bistand fra advokater med spesialistkompetanse innen erstatningsrett for å oppnå riktig erstatning. I saker etter trafikkskade og yrkesskade dekker forsikringsselskapet normalt utgiftene til advokat. I pasientskadesaker dekker NPE utgifter til advokat etter at de har erkjent ansvar for skaden. Ta gjerne kontakt med en av våre erstatningsadvokater for en gratis og uforpliktende samtale om din sak, eller sendt spørsmål via vårt kontaktskjema.

Du kan også lese mer om bistand i erstatningssaker her.

Advokat signerer papirer Nestor Advokatfirma DA

Vi har full drift til tross for den inntrufne koronasituasjonen. Det medfører at vi gjennomfører mer telefon- og videomøter enn normalt, men ellers får det ingen betydning for vårt arbeid.

Samfunnet, de økonomiske systemer og folkehelsen er sterkt berørt av denne situasjonen. I tillegg er enkeltpersoner og bedrifter sterkt berørt av de tiltakene som er satt i verk for å motvirke konsekvensene av viruset.

Mange personer opplever å bli permittert fra sin stilling i disse dager. Dette kan for noen lede til oppsigelse i fremtiden. Vi har særlig kompetanse innen arbeidsrett og kan bistå med råd eller bistand til arbeidstakere eller arbeidsgivere som har utfordringer rundt dette.

Videre kan den spesielle situasjonen medføre at kontraktsrettslige forpliktelser i det private eller i næringslivet blir berørt i en slik grad at en kan hevde at partene må fritas for ansvar for mislighold av avtalen. Dette prinsippet i kontraktsretten kalles force majeure («større kraft»). Det er en rekke vilkår som må være oppfylt for at prinsippet får anvendelse. Dette kan være praktisk i husleieforhold/ved leie av næringslokaler, og ved oppfyllelse av andre avtaleforpliktelser i næringslivet og i det private. Tvister om betalingsmislighold kan raskt oppstod i denne situasjonen. Det er en høy terskel for når regelen om force majeure kan gis anvendelse. Videre vil dette raskt kunne lede til tvister.

Force majeure som rettsnorm følger direkte av skrevne kontrakter eller av ulovfestet kontraktsrett. Ytterligere er det i nyere tid uttrykkelig kodifisert en rimelighetskontroll av avtaler i avtaleloven § 36. Om avtalen i sin helhet fremstår sterkt urimelig kan den settes til side helt eller delvis. Denne regel kan etter omstendighetene komme til anvendelse på samme saksforhold. Læren om bristende forutsetninger kan tilsvarende få anvendelse. Denne gjelder upåregnelige utvikling av avtaleforholdet mv. Men i praksis vil force majeure-prinsippet kunne påberopes direkte, også fordi dette er en spesialisert rettsnorm på plutselige uforutsette hindringer som pandemier, naturkatastrofer etc. 

Den vanskelige situasjonen kan også medføre uenigheter om forståelsen av kontrakter og avtaler generelt. Den ekstraordinære situasjonen kan også medføre at kontraktsparter søker å reforhandle gyldige og bindende avtaler med henvisning til den kritiske situasjonen.

Vi kan bistå alle parter med råd og bistand i alle disse sammenhenger.  

Endelig vil den spesielle situasjonen føre til en rekke konsekvenser for gjennomføringen av tvistesaker og straffesaker for domstolen. Saker vil bli utsatt i stor grad, og ellers vil man søke å gjennomføre flest mulig saker ved fjernmøteteknikk (i praksis ved videolink) eller skriftlig behandling. I første omgang skal dette vedvare til 13. april 2020. Tvisteloven har allerede gjeldende bestemmelser for dette – som det også er snakk om at kan utvides og tilpasses gjennom midlertidige lover/forskrifter – og dermed også for straffesaker.  

Saksforberedelse av tvistesaker – og saker som uansett behandles skriftlig (i tingretten, lagmannsretten og Høyesterett) –  vil gå som normalt. Det vil nok bli utsettelser og lengre saksbehandlingstid totalt sett som følge av dette i alle saker.

Vi har spesialkompetanse i prosess/tvisteløsning og prosedyre og bistår i de fleste saker der man står for domstolene.

Bøker for lovverket Nestor Advokatfirma DA

I en kompleks sivil tvist nektet Høyesteretts ankeutvalg i februar anke fra vår klients motpart fremmet. 

Ankeutvalget mente det heller ikke var grunnlag for opphevelse av lagmannsrettens dom. Saken var dermed rettskraftig avgjort. 

Motparten begjærte deretter avgjørelsen fra ankeutvalget omgjort. Ankeutvalget fulgte våre anførsler og avviste nylig omgjøringsbegjæringen. Begrunnelsen var at slike avgjørelser om ankenektelser i sin art ikke kan omgjøres, noe som følger av etablert praksis. Det ble gitt erstatning for sakskostnader i denne forbindelse. 

Lagmannsrettens dom fra november 2019 der vår klient vant frem er dermed endelig. 

Prosessfullmektig var advokat Håkon Bodahl-Johansen. Saken har pågått siden 2016 og vært gjennom alle rettsinstanser.

Saken er også omtalt i tidligere nyhetssak fra 2019.  

Dommerens hammer Nestor Advokatfirma DA

Forliksrådet avsa nylig dom i saken. Vår klient vant frem med sitt krav. Naboen er nå dømt til å felle et 18 meter høyt grantre. Vi anførte på vegne av vår klient at treet var i strid med nabolovens § 3 og § 12. Naboen har nå tre måneder på seg til å kutte treet ned til maks 7,5 meter. Dette medfører en rekke fordeler for vår klient – med hensyn til blant annet forbedret utsikt og solforhold. Treet var usedvanlig høyt og stort, og befant seg nærme vår klients naboeiendom. Dette var i et tettbebygd boligområde. Naboen ble også dømt til å kutte vekk greiner som gikk over på vår klients eiendom. Videre ble naboen dømt til å erstatte vår klients sakskostnader for behandling i forliksrådet. Dommen er ikke rettskraftig og er mulig å angripe ved anke til tingretten. Advokat Håkon Bodahl-Johansen bistår i saken.

Justitia Nestor Advokatfirma Nyheter

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) uttaler i dag at det i perioden 2012 til 2018 er utbetalt 261 millioner i erstatning til pårørende til 877 pasienter som har mistet livet som følge av feilbehandling ved norske behandlingssteder.

Dersom en pasient dør som følge av svikt ved behandlingen kan de pårørende søke om erstatning fra NPE. Utmåling av erstatning skal da skje etter skadeserstatningsloven § 3-4. Kort fortalt skal erstatningen dekke bortfall av økonomisk forsørgelse og utgifter som følge av dødsfallet.

I Nestor advokatfirma har vi lang erfaring med bistand til pårørende/ etterlatte i forsørgertapssaker. Du kan lese mer om bistand etter pasientskade her.

Du kan lese artikkelen fra Dagbladet her.

Dommerens hammer på bordet Nestor Advokatfirma DA

Mannen, en tidligere norsk fotballtopp, ble saksøkt i 2016 med krav om betaling av advokatsalær. Lagmannsretten avsa dom nylig der mannen kun ble dømt til å betale kr. 50 000, og ellers frifunnet. Kravet var på ca. 1,1 millioner kroner. Han fikk også erstattet sine sakskostnader for tingrett og lagmannsrett med ca. kr. 700 000.

Det var særlig spørsmål om hva som var avtalt om advokatbistand, og betydningen av at mannen inngikk rettsforlik med sitt rettshjelpsforsikringsselskap.

Saken er rettskraftig idet Høyesterett har nektet anken over dommen fremmet. Mannen ble bistått av advokat Håkon Bodahl-Johansen.

Dommen er omtalt i media – Nettavisen og Rett24.

Bøker for lovverket Nestor Advokatfirma DA

Mange pasienter/ skadelidte opplever å ikke bli trodd når de forteller om langvarige og invalidiserende smerter. Man har havnet som kasteball mellom ulike avdelinger uten at legene finner en somatisk årsak. I verste fall blir pasienten gitt opp av helsevesenet, og forsikringsselskapene konkluderer med at smertene skyldes andre forhold enn ulykken som kanskje har skjedd flere år tilbake i tid.

De senere år er det heldigvis gjort mer medisinsk forskning på smerte og årsaker til at smerter kan bli langvarige, hvilket gir håp om bedring på dette feltet.

Det er ikke lenger slik at langvarige smertetilstander anses som enten fysisk betinget eller psykisk betinget. Det anbefales nå en helhetlig diagnostisk og behandlingsmessig tilnærming som er basert på nye kunnskaper om samspillet mellom kropp og psyke.

Den internasjonale smerteforeningen (IASP) definerer smerte som «en ubehagelig sensorisk og følelsesmessig opplevelse assosiert med aktuell eller potensiell vevsskade, eller beskrevet i form av slik skade». Smerte er en subjektiv opplevelse og det trenger ikke foreligge vevsskade. Dette beskrives inngående i en artikkel forfattet av Brith Klæboe Ramberg og Trond H. Diseth ved Rikshospitalet. Artikkelen er tatt inn i Tidsskrift for Norsk Psykologiforening.

I artikkelen beskrives blant annet selve mekanismen som gjør at vi kjenner smerte. Videre er det beskrevet hvordan vedvarende stimuli av smertefibre kan føre til sensitivisering. Man kan ha smerter uten at det foreligger en vevsskade. Dette innebærer også at dersom man har hatt en skade som er tilhelet vil pasienten likevel kunne ha vedvarende smerter som følge av samme skade. Smerte som opprinnelig er utløst av somatiske faktorer kan gi økt sårbarhet ved senere belastning og smerteopplevelsen kan variere i intensitet.

Intensitet og varighet av smerte står ikke alltid i direkte sammenheng med hvor alvorlig primærskaden har vært. Forskning knyttet til skadelidte etter terrorhandlingene 22. juli viser at faktorer som blant annet lokalisasjon av primærskaden, graden av traumatisering og medisinsk oppølging etter skadehendelsen er av betydning:

https://www.sunnaas.no/om-oss/nyheter/ny-forskning-pa-folger-av-terroren-22-juli-2011

I vårt arbeid mot forsikringsselskapene ser vi at skadelidte ofte blir møtt med at smerteutviklingen ikke er i samsvar med forventet skadeutvikling (såkalt skadebiologisk forklaringsmodell), og selskapene avslår ansvar og erstatning på dette grunnlag. Den forskningen som nå gjøres på det smertemedisinske området vil styrke sakene til mange skadelidte i denne sammenheng.

I Nestor Advokatfirma har vi lang erfaring med erstatningsoppgjør etter trafikkulykker, yrkesskader og pasientskader. Mange av våre klienter har langvarige og invalidiserende smerter. Vi bistår med å sette disse problemstillingene inn i rettslig sammenheng slik at full erstatning kan oppnås.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak.

Justitia i himmel Nestor Advokatfirma DA

Vår klient søkte om uføretrygd i 2014. Bakgrunnen for søknaden var blant annet ryggsmerter og psykiske helseplager. Han fikk avslag fra NAV og NAV klageinstans. I 2016 ble saken prøvet av Trygderetten som i likhet med NAV avslo kravet med den begrunnelse at årsaken til hans arbeidsuførhet i hovedsak skyldtes sosiale forhold, og ikke skade eller sykdom.

Med bistand fra Nestor Advokatfirma ble saken bragt inn for domstolene og saken ble behandlet i Borgarting lagmannsrett i november 2018. I tråd med våre anførsler fant lagmannsretten at det forelå feil ved Trygderettens saksbehandling og lagmannsretten avsa dom på at Trygderettens kjennelse var ugyldig. Lagmannsretten kom videre til at Staten måtte dekke vår klients saksomkostninger .

Etter dette ble saken hjemsendt til NAV for ny behandling og i januar 2019 fattet NAV vedtak om at vår klient ble tilkjent uføretrygd med virkning fra 2015.